best css templates


O projekcie

Portal scenapolonijna.pl to przestrzeń dla wszystkich osób zainteresowanych działalnością, życem codziennym i losem Polaków i Polonii.

Czytelnicy tej strony mają możliwość zapoznania się z specjalnie przygotowaną w ramach projektu wirtualną encyklopedią, której treść tworzą osoby związane z Polonią.

Drugą istotną częścią portalu jest - możliwy do eksploracji po zalogowaniu - skarbnica dokumentów dotyczących losów Polonii przygotowywana przez Sekcję Badań nad Polonią i Polakami na Świecie Centrum Polonijnego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Projekt portalu jest realizowany przez Rzeszowski Oddział Wspólnoty Polskiej we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim

Archiwum Sceny Polonijnej

Archiwum Sceny Polonijnej to miejsce w którym gromadzone są dokumenty, archiwalia i opracowania udostępniane przez Sekcję Badań nad Polonią i Polakami na Świecie Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Wiki Scena Polonijna

Wiki Scena Polonijna to otwarta encyklopedia, w ramach której zawarte są informacje o Polonii i Polakach we wszystkich aspektach działalności od indywidualnych biogramów po informacje dotyczące instytucji polonijnych.


Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” rozpoczął swą działalność 1 VII 1990 r. Inicjatorami jego powołania byli: senator I i II kadencji Józef Ślisz oraz Bogdan Biskupski, Jan Draus, Leonard Jeczeń, Teofil Mazurkiewicz, Jan Musiał, Wojciech Siemaszko, Jan Świtka, Wacław Wierzbieniec, Zbigniew K. Wójcik, Jan Złonkiewicz. Funkcje prezesów pełnili kolejno:  Leonard Jeczeń , prof. Kazimierz Sowa, prof. Tadeusz Markowski.

Członkami Stowarzyszenia od początku są osoby wywodzące się z instytucji i organizacji, wspierających działalność Oddziału – głównie pracownicy kultury, nauki i oświaty. Priorytetowym zadaniem było i jest wspieranie aktywności kulturalnej Polonii i Polaków za granicą, poprzez tworzenie warunków do doskonalenia warsztatowego zespołów artystycznych, pomoc w zaopatrywaniu ich w materiały repertuarowe, rekwizyty itp., a także organizacja imprez promujących ich dorobek. Oddział pełni w tym zakresie – od 1996 r. – funkcję stałego biura organizacyjnego największych imprez polonijnych, jakimi są światowe festiwale polonijnych zespołów folklorystycznych w Rzeszowie oraz Iwoniczu Zdroju. Naturalną konsekwencją tych działań był rozwój różnych form szkolenia polonijnych animatorów kultury, Są to doraźne, kursy i warsztaty, systematycznie co roku organizowane letnie szkoły kultury i języka polskiego oraz Studium Tańców Polskich dla zespołów folklorystycznych, w którym uczestniczyły już zespoły od Ukrainy po Brazylię. Szczególną troską otaczane jest, działające już ponad 10 lat – czteroletnie, Polonijne Studium Choreograficzne, na którym uczyło się dotąd około 600 osób z 29 krajów. Innym, ważnym dla Oddziału działaniem w zakresie kultury jest organizowany w Rzeszowie od 1995r., co dwa lata, Światowy Przegląd Teatrów Polonijnych, w którym udział brały już amatorskie i profesjonalne grupy teatralne z Belgii, Czech, Litwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy, USA i Węgier. Duże znaczenie mają też Spotkania Literacko – Artystyczne, organizowane dla twórców indywidualnych w Krośnie.

Drugi, ważny kierunek działalności Rzeszowskiego Oddziału to praca na rzecz dzieci i młodzieży polonijnej – od organizacji współpracy szkół z województwa podkarpackiego i Ukrainy, poprzez kursy, konferencje i spotkania konsultacyjne oraz zjazdy przedszkolanek i nauczycieli, po stypendia i opiekę nad studiującą – na rzeszowskich uczelniach – młodzieżą polskiego pochodzenia.


Sekcja Badań nad Polonią i Polakami na Świecie Centrum Polonijnego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Sekcja Badań nad Polonią i Polakami na Świecie została powołana do życia na mocy decyzji Senatu oraz JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksandra Bobko z dnia 25 kwietnia 2014 roku.

Celem Sekcji jest pozyskiwanie, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji dotyczącej życia środowisk polskich za granicami państwa; popularyzacja wiedzy na temat funkcjonowania, potrzeb i możliwych form pomocy dla środowisk polskich na emigracji.

W celu realizowania swoich celów Sekcja może współpracować z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Pierwszą z takich instytucji, z którą zawarto umowę o współpracy jest Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Działalność Sekcji opiera się na zaangażowaniu naukowców, doktorantów i studentów zainteresowanych kwestiami badań polonijnych, reprezentujących takie dziedziny jak historia, politologia, filologia. 

sekcja mieści się w siedzibie głownej Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy al. T. Rejtana 16C w Rzeszowie

Kierownikiem sekcji jest dr Jolanta Ślęzak-Gotkowska

Partnerzy

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska 

Dom Polonii 
35-064 Rzeszów  ul. Rynek 19, skr. poczt. 699

Telefon

+48 (17) 862-01-74,            

Fax

+48 (17) 862-14-51          

Formularz kontaktowy

Mobirise

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego
pomocy Polonii i Polakom za granicą  


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może
 być utożsamiana 
z oficjalnym stanowiskiem
 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów